H O T A R A R E A Nr.712


Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 12 decembrie 2009;

- analizând propunerile mai multor barouri privind stabilirea unei proceduri unice la nivel naţional pentru tipărirea, înserierea şi distribuirea imprimatelor „Contract de asistenţă juridică” – anexa nr. 1 şi „Împuternicire avocaţială” – anexa nr. 2 la Statutul profesiei de avocat,
- luând act de împrejurarea că datorită inexistenţei unui model naţional tipărit, cu elemente de siguranţă şi datorită neimplicării unor barouri în activitatea de tipărire, înseriere şi distribuire a imprimatelor tipizate prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Statutul profesiei de avocat s-a creat posibilitatea ca persoane care nu au calitatea de avocat să depună împuterniciri avocaţiale contrafăcute şi că, totodată, nu există posibilitatea verificării numărului de contracte de asistenţă juridică încheiate şi a numărului de împuterniciri avocaţiale emise, care să permită ţinerea unei evidenţe precise, de natură a permite avocaţilor să îşi calculeze şi să declare la barou şi filiala C.A.A. - cu exactitate - sumele încasate, în vederea calculării corecte a obligaţiilor de plată a acestora,
- în conformitate cu dispoziţiilor art. 63 lit. a), lit. b) şi s) şi ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (în continuare Legea), art. 126 alin. (1), art. 127 alin. (1) - (3), art. 131 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat,
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – (1) Formularele tipizate al căror model este prevăzut în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Statutul profesiei de avocat vor fi tipărite de către barouri, care le vor distribui către formele de exercitare a profesiei de avocat, la începutul fiecărui an sau la solicitarea acestora din urmă, contra cost, la un preţ care să acopere cheltuielile de tipărire, transport şi distribuire.

(2) Fiecare tip de formular, respectiv „contract de asistenţă juridică” şi „împuternicire avocaţială” va fi tipărit în carnete, care vor conţine un număr de 50 de exemplare originale. Fiecare exemplar original va fi urmat de două exemplare copie, tipărite pe hârtie autocopiativă. Exemplarul original va avea culoarea galbenă, iar cele două copii culoarea roşie şi respectiv albastră.

(3) Exemplarul original, de culoare galbenă, va fi predat clientului, exemplarul doi, de culoare roşie, va fi păstrat în arhiva formei de exercitare a profesiei iar exemplarul trei, de culoare albastră, va rămâne la cotor şi va fi prezentat, cu respectarea întocmai a confidenţialităţii, la solicitarea organelor profesiei cu atribuţii de verificare. Fiecare exemplar împreună cu copiile sale va purta o serie comună tuturor carnetelor emise de baroul respectiv (exemplu: BV - Baroul Braşov, CV, Baroul Covasna) şi o serie formată din şase cifre urmată de menţiunea "/2010" (anul emiterii), astfel încât înserierea completă va arăta în felul următor: BV/112233/2010, pentru Baroul Braşov, respectiv DJ/112233/2010 pentru Baroul Dolj, etc.

(4) Tipărirea va conţine ca elemente grafice sigla Uniunii Naţionale a Barourilor din România, sigla baroului emitent, denumirile "Uniunea Naţională a Barourilor din România" şi pe cea a baroului emitent şi va fi executată pe hârtie cu elemente de siguranţă filigranate vizibile în contralumină şi cu elemente vizibile în spectrul ultraviolet. De asemenea, pe fiecare exemplar va exista un spaţiu suplimentar care poate fi personalizat la comanda formei de exercitare a profesiei, contra cost.

Art. 2. – (1) Barourile vor lua toate măsurile necesare pentru tipărirea şi distribuirea noilor formulare în aşa fel încât, acestea să fie puse în circulaţie începând cu data de 01 iunie 2010.
(2) În mod excepţional, formularele utilizate în prezent şi care sunt tipărite şi distribuite de barouri vor putea fi folosite până la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie abatere disciplinară.

Art. 4. – (1) Prezenta Hotărâre se publică pe website-ul www.unbr.ro şi se comunică tuturor barourilor.

(2) Prin grija barourilor, prezenta Hotărâre, împreună cu noul model al împuternicirii avocaţiale vor fi aduse la cunoştinţa avocaţilor şi tuturor instanţelor, parchetelor, organelor de poliţie şi autorităţilor administrative de pe raza teritorială de competenţă a fiecărui barou.

PREŞEDINTE U.N.B.R. ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
Copyright © 2007 Baroul Maramures. Toate drepturile rezervate.