H O T A R A R E A Nr.441 pentru modificarea şi completarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor 28 noiembrie 2008


În conformitate cu dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, având în vedere proiectul întocmit de Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România în şedinţa din 28 noiembrie 2008 a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor:

Art. I. – Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, adoptat de Consiliul U.N.B.R. din 4 mai 2001, publicat în Buletinul Informativ al Consiliului Uniunii nr. 9 din 5 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Art. 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 38 – În înţelesul prezentului Statut, prin pensia de retragere anticipată definitivă din profesie se înţelege pensia anticipată pentru care se poate opta până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă şi care se acordă cel mult până la împlinirea vârstei de 70 de ani când se transforma, din oficiu, în pensie de retragere definitivă din profesie fără drept de profesare”

2. Art. 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 39 (1) Avocaţii care au depăşit stagiul complet de cotizare, realizat numai în profesie, cu cel puţin 5 ani pot solicita pensie anticipată cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani, cu drept de continuare a activităţii în profesie.
(2) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în calcul perioadele de stagiu asimilat.
(3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limită de vârstă.
(4) Reducerea vârstei prevăzută la alin. (1) nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de prezentul statut sau de legile speciale.”

3. După art. 39 se introduce un nou articol, art. 391, cu următorul cuprins:
„Art. 391 (1) La data îndepliniri condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă pensia anticipată se poate transforma, la cerere, numai în pensie de retragere definitivă din profesie şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.
(2) În cazul în care până la împlinirea vârstei de 70 de ani pensionarul nu a optat pentru aplicarea prevederilor alin. (1), la împlinirea vârstei de 70 de ani pensia anticipată devine, din oficiu, pensie de retragere definitivă din profesie, şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.
(3) După transformarea pensiei anticipate în pensie de retragere definitivă din profesie, în conformitate cu prevederile alin. (1) sau alin. (2), beneficiarul pensiei de retragere definitivă din profesie nu mai poate reveni în profesie.
(4) Pensia anticipată se poate transforma numai în pensie de retragere definitivă din profesie, fără dreptul de a profesa.”

4. Art. 61, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(6) Punctajul asiguratului stabilit conform alin. (2), nu poate fi mai mare de 3 puncte, iar pentru pensia de retragere definitivă din profesie nu poate fi mai mare de 5 puncte. ”

5. Art. 62 alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(5) Punctajul anual al asiguraţilor care nu au stagiu complet de cotizare în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor nu poate fi mai mare de 3 puncte, raportat la stagiul de cotizare realizat în sistemul de asigurări al avocaţilor, iar in cazul beneficiarilor de pensia de retragere definitivă din profesie nu poate fi mai mare de 5 puncte, raportat la stagiul de cotizare realizat în sistemul de asigurări al avocaţilor.”

6. Art. 95 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 95 – Membrii C.A.A. aflaţi în situaţii deosebite pot beneficia de ajutoare materiale, în funcţie de situaţia financiară a filialei, ajutoare ce se vor acorda cu prioritate din veniturile realizate din majorările pentru plata cu întârziere a contribuţiilor lunare obligatorii, cu avizul Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor din România.”

7. Art. 111 se modifică astfel: „o) – ia măsurile necesare pentru virarea către fondul de rezervă de la nivel central a fondului de rezervă prelevat de filiale, în conformitate cu art. 19, până cel mai târziu la 31 ianuarie al anului următor anului în care s-a făcut prelevarea.”

8. Art. 130 se modifică astfel: „t) – va vărsa anual la fondul de rezervă de la nivel central a fondului de rezervă prelevat de filiale, în conformitate cu art. 19, până cel mai târziu la 31 ianuarie al anului următor anului în care s-a făcut prelevarea.”

Art. II – (1) La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, numai pensiile în plată ale pensionarilor beneficiari ai pensiei de retragere definitivă din profesie, cu punctaje anuale limitate la 3 puncte, se recalculează, prin aplicarea limitării punctajului asiguratului la 5 puncte, în conformitate cu prevederile art. I pct. 4 şi 5 din prezenta Hotărâre.
(2) Avocaţii beneficiari ai pensiei pentru limită de vârstă, care cumulează pensia cu venituri realizate din exercitarea profesiei, dacă solicită pensia de retragere definitivă din profesie au dreptul la recalcularea pensiilor prin aplicarea limitării punctajului asiguratului la 5 puncte în conformitate cu prevederile art. I pct. 4 şi 5 din prezenta Hotărâre.

Art. III – (1) Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu excepţia art.I pct. 1 – 3 şi art.II, care se aplică de la 01 ianuarie 2009.
(2) Hotărârea va fi adusă la cunoştinţa avocaţilor prin publicarea ei pe site-ul www.unbr.ro şi site-ul www.caav.ro şi prin grija barourilor.

Art. IV – Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, cu modificările ulterioare, va fi republicat, dându-se textelor o nouă numerotare.

PREŞEDINTE U.N.B.R. ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
Copyright © 2007 Baroul Maramures. Toate drepturile rezervate.